වෘත්තීය ගොඩනැඟිලි කොටස් සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදකයා සහ සැපයුම්කරු
+86-13531243904

අපගේ සහතික

BanBao විසින් සෑම වසරකම ICTI සහ ISO විසින් විගණනය සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.

සියලුම නිෂ්පාදන එහි සන්නාමය යටතේ පවතී - BANBAO.

නිෂ්පාදිතය EN71, ASTM සහ සියලුම ජාත්‍යන්තර සෙල්ලම් බඩු වල ගුණාත්මකභාවය සහ ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් සපුරාලයි.ඔබේ විමසුම යවන්නතත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 

පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
ඔබේ විමසුම යවන්න